1. ვუწევთ კონსულტაციებს (აბონენტური საკონსულტაციო 
მომსახურება) მიმდინარე მოთხოვნებიდან გამომდინარე.
          2. საბუღალტრო აღრიცხვების სისტემის მოწესრიგების 
მოდელის შემუშავება და რეალიზაცია საქართველოში
აპრობირებული საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამების
დანერგვის გზით.
          3. საბუღალტრო-საანგარიშსწორებო საბუთების წარმოება და ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების ამსახველი დოკუმენტაციის შედგენა და წარდგენა საგადასახადო ორგანოში.
          4. მოთხოვნით სხვა დამატებითი მომსახურების გაწევა, რომელიც დაკავშირებულია საბუღალტრო აღრიცხვებთან.
          5. ჩვენთვის გადმოცემული ინფორმაცია, საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის შესახებ, წარმოადგენს მკვეთრად კონფიდენციალურს და განკუთვნილია მხოლოდ დამკვეთის პირადი სარგებლობისათვის. დაუშვებელია ინფორმაციის მესამე პირებისათვის გადაცემა მისი წერილობითი ნებართვის გარეშე.
          6. საწარმო ორგანიზაციების საბუღალტრო და საგადასახადო გაანგარიშებებისა და აღრიცხვის კვალიფიკაციური შესწავლა-რევიზია, შესაბამისი საკონსულტაციო დასკვნის გაცემის გათვალისწინებით, ასევე ბალანსებისა და დეკლარაციების შედგენა.
          7. კონსულტაციები ორგანიზაციული სტრუქტურის შიდა კონტროლის სისტემისა და სხვა პროცედურების შემუშავებაში.
          8. ორგანიზაციებში საქმის წარმოებისა და დოკუმენტ-ბრუნვის ერთიანი გეგმის დანერგვა.
          9. დადგენილი წესით, სასაქონლო-მატერიალური, ფასეულობების, ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ. კონსულტაციების გაწევა და საწყობის მოწესრიგება.
GF
Copyright 2009. All Rights Reserved. http://promote.ge

                                                                   მომსახურება